Polityka prywatności

Dane kontaktowe administratora danych osobowych
 
Sailing Legia Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zbigniewa Romaszewskiego 8/176, 01-892 Warszawa. Kontakt iod@sailinglegia.pl
 
Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
 
Polityka Prywatności Sailing Legia Sp. Z o.o. odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)
 
Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
 
Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. 
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni) reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne 60 dni, o czym Ciebie poinformujemy. 
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. 
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych. 
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. 
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy
 
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
 • Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od Sailing Legia Sp. Z o. o. potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz w jaki sposób. 
 • Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne. 
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane. 
 • Prawo do usunięcia danych osobowych Sailing Legia Sp. Z o.o. („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu. 
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. 
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: iod@sailinglegia.pl 
 
Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne 60 dni, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.
 
Bezpieczeństwo danych osobowych
 
Sailing Legia Sp. z o.o. podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia: 
 1. a) poufności – ochrony danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, 
 2. b) integralności – ochrony danych przed nieuprawnioną modyfikacją, 
 3. c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Sailing Legia Sp. Z o.o. mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.
 
Jak przetwarzamy Twoje dane?
 
Sailing Legia Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami. O przetwarzaniu danych osobowych, Sailing Legia Sp. Z o.o. każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.
 
Sposób zbierania danych
 
Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody, z naszych stron internetowych w formie poprzez np. sklepy internetowe, formularze kontaktowe, formularze zapisów, media społecznościowe, infolinie, marketing bezpośredni. Niezależnie od tego, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych, Sailing Legia Sp. z o.o. gromadzi także dane zawarte w logach systemowych.
 
Jakie dane możemy przetwarzać? 
 
Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, PESEL, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich aktywności. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. Sailing Legia Sp. Z o.o. może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne w celu realizacji usługi lub kontaktu. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się z nami osobiście.
 
Zgoda – cofnięcie zgody
 
W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Sailing Legia Sp. Z o.o. nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny). Użytkownik ma prawo do wycofania zgody poprzez kontakt z Sailing Legia Sp. Z o.o.. 
Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody. 
Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jego wpłynięcia. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne 60 dni, o czym Ciebie poinformujemy. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę. 
Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.
 
Przechowywanie danych 
 
Sailing Legia Sp. Z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.
 
Udostępnianie danych innym podmiotom 
 
Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach. Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center. Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.
 
Cookies 
 
W związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych Sailing Legia Sp. z o.o. gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Sailing Legia Sp. Z o.o. wykorzystuje je przede wszystkim w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto Sailing Legia Sp. Z o.o.  korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www Sailing Legia Sp. Z o.o.. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu). 
Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. 
Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu.
 
Profilowanie
 
W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania: 
1) opartego o zgodę Użytkownika - w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez Sailing Legia Sp. Z o.o., strony internetowe) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi; 
2) bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach Sailing Legia Sp. Z o.o. oraz na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach do Twoich preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www Sailing Legia Sp. Z o.o., daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach Sailing Legia Sp. z o.o.
 
Reklama banerowa 
 
Dane zebrane podczas wizyty Użytkownika na stronach internetowych Sailing Legia Sp. Z o.o. mogą być wykorzystywane po to, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową (ogłoszenia reklamowe). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim usługi i produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej na innych stronach (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej nie wykorzystujemy danych osobowych, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika. 
 
Zmiany w Polityce 
 
Sailing Legia Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty